Dostava informacije vezane za usuglašavnje rješenja obrtnika

PREDMET: Dostava informacije vezane za usuglašavnje rješenja obrtnika s Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“  75/21)

 Poštovani,

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine je na temelju Zaključka Upravnog odora OK FBiH održanog 22.9.2022. obavila sastanke i razgovre s predstavnicima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta na temu usklađivanja rješenja obrtnika vezano za Članak 82. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“  75/21) koji se odnosi na vremenski rok usklađivanja rješenja obrtnika.

Usuglašeno je da Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta temeljem svoje nadležnosti objavi „Instrukciju za  postupanje nadležnih općinskih/gradskih organa za obrtničku djelatnost“.

Također, podsjećamo da je OK FBiH održala 18.7.2022. godine u Sarajevu sastanak s predstavnicima FMRPO na čelu s Ministrom. Na sastanku je između ostalih točaka  razgovarano o problematici i vremenskom roku usuglašavanja rješenja obrtika u općinama na području Federacije BiH, gdje je delegacija FMRPO kazala kako  će učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti po pitanju navedene problematike.

U nastavku se nalazi Link objave FMRPO-a „Instrukcija za  postupanje nadležnih općinskih/gradskih organa za obrtničku djelatnost“, kao i sami tekst Instrukcije.

Link:

https://www.fmrpo.gov.ba/instrukcija-za-postupanje-nadleznih-opcinskih-gradskih-organa-za-obrtnicku-djelatnost/

Tekst Instrukcije:

Instrukcija za  postupanje nadležnih općinskih/gradskih organa za obrtničku djelatnost

Sukladno članku 68. stavku 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/05) ovim dopisom, utvrđujemo pravila i dajemo upute za postupanje a vezano za usklađivanje poslovanja i primjenu člana 82. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“: 75/21- u daljem tekstu – Zakon).

Člankom 82. Zakona je propisan postupak, kao i način na koji će se izvršiti usklađivanje poslovanja obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti a kojima je prema ranijim propisima, odobreno obavljanje obrtničke djelatnosti.

Postupak usklađivanja je propisan u članku 82.stavku (2) Zakona tako da nadležni organ prema sjedištu obrta ili srodne djelatnosti po službenoj dužnosti informirati obrtnike i osobu koja obavljaju srodne djelatnosti o obavezi usklađivanja o roku za podnošenje zahtjeva kao i o eventualno potrebnoj dokumentaciji za usklađivanje.

To znači da obrtnici trebaju, pored podnesenog zahtjeva i dokaza o identifikaciji, eventualno podnijeti samo onu dokumentaciju za koju nadležni općinski odnosno gradski organ za obrt utvrdi da je potrebna imajući u vidu prije svega, djelatnost koju obrtnik obavlja, vremensko važenje već priložene dokumentacije kod registracije obrta ili srodne djelatnosti, kao i činjenicu da li se pojedina od tražene dokumentacije kao što su dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnoj upotrebi se već dostavljaju drugim ovlaštenim organima i u tom slučaju ih nije potrebno podnositi.

Napominjemo da je navedene aktivnosti potrebno završiti do 31.12.2022.,godine.

Člankom 82. stavak (3, 4, 5, i 6) su propisani slučajevi i način usklađivanja poslovanja obrtnika i osoba koja obavljaju srodne djelatnosti i to:

-za obrtnike i osobe koja obavljaju srodne djelatnosti a koji su po prijašnjim propisima osnovali obrt, rješenjem će se utvrditi da mogu nastaviti sa poslovanjem i ako ne ispunjavaju uvjete iz članka 6. stavka (1) ovog Zakona. Ukoliko je nadležni općinski/gradski organ izdao rješenje sa kojim je odobrio obavljanje obrtničke djelatnosti fizičkoj osobi uz ovjerenu izjavu stranke da će zaposliti osobu koje ispunjava tada tražene uvjete stručne spreme, navedena fizika osoba može nastaviti s obavljanjem obrta i ako nije uposlio navedenu osobu.

– za obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti a koji su po prijašnjim propisima osnovali obrt putem radnika, rješenjem će se utvrditi da će i dalje da nastave sa poslovanjem putem voditelja obrta, ako i dalje imaju radnika a što je u skladu s odredbama ovoga Zakona.

– za obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti a koji su po prijašnjim propisima stekli odgovarajuću stručnu spremu, rješenjem će se utvrditi da mogu i dalje obavljati obrte ili srodne djelatnosti utvrđene ovim Zakonom, ako im je do dana stupanja na snagu ovog Zakona odobreno obavljanje djelatnosti.

– Za obrtnike koji su majstorski ispit položili u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, isti se priznaje u cijelosti što će se utvrditi u donesenom rješenju o usklađivanju poslovanja.

Nadležni općinski/gradski organi su dužni u postupku usklađivanja poslovanja donijeti rješenje kojim će utvrditi izvršeno usklađivanje poslovanja. Rješenje se donosi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“br: 2/98, 48/99 i 61/22)  U istom treba biti utvrđeno da će obrtnik i osobe koja obavljaju srodnu djelatnost, nastaviti sa  obavljanjem registrirane djelatnosti u skladu s važećim Zakonom (zbog čega nije potreban novi ID broj)

 

S poštovanjem,                                                                 

                                                                                                Predsjednik OK F BiH

                                                                                                                                                                                                                                                       Željko Babić