JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”, utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-1520/18, od 14.06.2018. godine,  a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 99/13), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:

 

 

 

 

J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije

„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”

utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu

sa kriterijima raspodjele

 

 

I   PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava – projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), sa pozicije -„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”, utvrđene u razdjelu 36, potrošačka jedinica 0003, ekonomski kod – 614500 Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine HNK“, broj: 13/17).

 

Prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava vršit će se na osnovu Programa utroška sredstava Ministarstva, sa kriterijima raspodjele, kojeg je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  usvojila, dana, 14.06.2018. godine,  na 80. sjednici, Odlukom, broj: 01-1-02-1520/18 (u daljem tekstu: Program).

 

II  PROGRAMI, CILJEVI PROGRAMA, KORISNICI SREDSTAVA, NAMJENA, USLOVI ZA APLICIRANJE, KRITERIJI RASPODJELE

 

Programom, iz tačke I ovog Javnog poziva, utvrđeni su programi (LOT-ovi), ciljevi programa, korisnici sredstava, namjena, uslovi koje moraju zadovoljiti podnosioci zahtjeva za sredstva (aplikanti), kriteriji za odabir korisnika, te iznosi sredstava koja će biti dodijeljena odabranim korisnicima, prema utvrđenim kriterijima.

 

Programi su razvrstani u 4 (četiri) LOT- a i to:

 

LOT 1. – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE___________________20.000 KM      

 

Ciljevi: rast i razvoj subjekata MSP; kreiranje novih radnih mjesta kroz:

–  omogućavanje start-up-ovima da započnu svoj posao, i/ili nastave s radom u poslovnim prostorima, po povoljnim uslovima korištenja, uz mentorstvo i savjetovanje u razradi poslovnih modela i planova, te pomoć pri povezivanju s potencijalnim investitorima;

–   redovno pružanje specijalizovanih obuka fizičkim osobama i MSP-ovima, u svim fazama njihovog razvoja;

Korisnici: institucije i društva koja pružaju podršku razvojnim i inovativnim projektima, te time unapređuju poduzetništvo, pružaju usluge specijalizovanih obuka fizičkim osobama i MSP-ovima, u svim fazama njihovog razvoja;

Način korištenja poticajnih sredstava (namjena): sufinansiranje troškova obuka i start-up programa, te savjetodavnih usluga, koje su za krajnje korisnike besplatni, posjeta specijalizovanim start-up konferencijama;

Uslovi: korisnici sa sjedištem na području HNK;

Kriteriji za odabir korisnika: stepen sufinansiranja; broj podržanih specijalizovanih start-up-timova u razvoju njihove poslovne ideje, u periodu 2016./2017. godine; broj održanih start-up radionica, u periodu 2016./2017. godine.

 

Sredstva se dodjeljuju korisnicima u visini do maksimalno 10.000 KM (slovima: desethiljada konvertibilnih maraka).

 

LOT 2.POTICAJ BRZORASTUĆIM  SUBJEKTIMA MSP                  250.000 KM 

                    

Ciljevi: poticanje perspektivnih subjekata male privrede, s područja HNK, koji su uspješni na tržištu i bilježe trend povećanja zaposlenosti i prihoda;

Korisnici sredstava: subjekti male privrede (pravna lica), sa sjedištem na području HNK, definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta) („Službene novine HNK“, broj: 4/10, 1/13, 1/16);

Način korištenja poticajnih sredstava (namjena): povećanje zaposlenosti, prihoda, inovativnosti i konkurentnosti, kroz ulaganja u promociju, nabavku opreme i/ili mašina, uvođenje novih sistema, stručno osposobljavanje i sticanje novih znanja; izlaganje na domaćim i inostranim sajmovima;

Neprihvatljivi troškovi: porez na dodanu vrijednost, reprezentacija, službena putovanja (dnevnice, prijevoz) i općenito troškovi, nastali prije datuma podnošenja prijave za poticajna sredstva;

Uslovi: subjekti male privrede (pravna lica), koji se bave industrijskom djelatnošću (izuzimaju se subjekti koji se bave trgovinom, ugostiteljstvom i turizmom, komunalna poduzeća ili ustanove, te finansijske institucije); pozitivno poslovanje u zadnje dvije fiskalne godine (2016. i 2017.); ostvarivanje porasta prihoda od minimalno 10% u zadnje dvije fiskalne godine (2016. i 2017.); ostvarivanje porasta broja zaposlenih od minimalno 10%, u zadnje dvije fiskalne godine (2016. i 2017.); da konstantno imaju najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme, u periodu 2016.-2017. godine;

Kriteriji za odabir korisnika: procenat porasta ukupnog prihoda u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, i u 2016. godini, u odnosu na 2015. godinu; procenat porasta ukupne zaposlenosti u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, i u 2016. godini, u odnosu na 2015. godinu; broj zaposlenih.

 

Sredstva se dodjeljuju korisnicima u rasponu od 10.000 (slovima: desethiljada konvertibilnih maraka) do 50.000  KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka).

 

LOT 3. – TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                                                    700.000 KM

Ciljevi: poticaj subjektima male privrede za povećanje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, kroz ulaganja u razvoj i nabavku novih tehnologija koje dovode do kreiranja novog, ili unapređenja postojećeg  proizvoda, unapređenja efikasnosti proizvodnje i stvaranja proizvoda sa većom dodanom vrijednosti;

Korisnici sredstava: subjekti male privrede (pravna lica), sa sjedištem na području HNK, definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta), („Službene novine HNK“, broj: 4/10, 1/13, 1/16);

Način korištenja poticajnih sredstava (namjena): povećanje i modernizacija proizvodnih kapaciteta; povećanje prihoda; uvođenje sistema upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, kroz ulaganja u novu opremu, računarsku opremu, softverska rješenja, kreiranje novih proizvoda; uvođenje novih, učinkovitijih sistema; stručno osposobljavanje i obrazovanje, u cilju zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih;

Neprihvatljivi troškovi: porez na dodanu vrijednost, reprezentacija, službena putovanja (dnevnice, prijevoz) i općenito troškovi, nastali prije datuma podnošenja prijave za poticajna sredstva;

Uslovi: subjekti male privrede (pravna lica), koji se bave industrijskom djelatnošću (izuzimaju se subjekti koji se bave trgovinom, ugostiteljstvom i turizmom, komunalna poduzeća ili ustanove, te finansijske institucije); pozitivno poslovanje u posljednje dvije fiskalne godine (2016.-2017.); da konstantno imaju najmanje 5 zaposlenih, u periodu 2016.-2017. godine;

Kriteriji za odabir korisnika: broj zaposlenih; stepen sufinansiranja; vrsta djelatnosti; broj godina prisustva na tržištu; novo zapošljavanje.

 

Sredstva se dodjeljuju korisnicima u rasponu od 10.000 KM (slovima: desethiljada konvertibilnih maraka) do 50.000 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka).

 

 

LOT 4. – POTICAJ OBRTIMA, STARIM I TRADICIONALNIM__________________

                DJELATNOSTIMA                                                                                30.000 KM

 

Ciljevi: poticaj obrtima, te starim i tradicionalnim djelatnostima, u očuvanju kulturnog i istorijskog naslijeđa;

Korisnici sredstava: obrtnici sa sjedištem na području HNK, definisani Zakonom o obrtu u HNK  („Službene novine HNK“, broj: 6/08), te Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta), („Službene novine HNK“, broj: 4/10, 1/13, 1/16);

Način korištenja poticajnih sredstava (namjena): participiranje u sufinansiranju troškova obuke zaposlenih; nabavka opreme i materijala neophodnih za rad; promocija i sajamske aktivnosti;

Uslovi: djelatnost obrta, utvrđena Zakonom o obrtu u HNK i Listom tradicionalnih i starih obrta na području HNK („Službene novine HNK“, broj: 7/10); prednost imaju proizvodne djelatnosti;

Kriteriji za odabir korisnika: broj zaposlenih; stepen sufinasiranja; vrsta djelatnosti; ravnomjerna teritorijalna zastupljenost;

 

Sredstva se dodjeljuju korisnicima u visini do maksimalno 5.000 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka).

 

III  PRAVO SUDJELOVANJA U JAVNOM POZIVU

 

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom pozivu imaju slijedeće kategorije:

 

 1. institucije i društva koja pružaju podršku razvojnim i inovativnim projektima, čime unapređuju poduzetništvo, pružaju usluge specijalizovanih obuka fizičkim osobama i MSP-ovima, u svim fazama njihovog razvoja;
 2. subjekti male privrede (pravna lica), definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta) („Službene novine HNK“, broj: 4/10, 1/13 i 1/16);
 3. obrtnici (fizička i pravna lica), definisani Zakonom o obrtu u HNK  („Službene

novine HNK“, broj: 6/08), te Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta).

 

Sjedište svih kategorija mora biti na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 

Prijavu za sudjelovanje u ovom Javnom pozivu mogu podnijeti samo oni aplikanti koji su eksplicitno navedeni kao korisnici sredstava za pojedinačne programe, u tački II Javnog poziva.

 

Uz  korisnike sredstava za određene programe, iz tačke II, navedeni su i dodatni uslovi za sudjelovanje u ovom Javnom pozivu, za pojedine kategorije, kao eliminatorni, prilikom razmatranja njihovih prijava.

 

Sve kategorije koje apliciraju na Javni poziv moraju biti u većinskom vlasništvu (minimalno 51%) državljanina BiH.

 

Aplikant, koji ne opravda od Ministarstva dodijeljena finansijska sredstva poticaja, po ranije preuzetim ugovornim obavezama, do objave Javnog poziva, nema pravo učestvovanja, odnosno, njegova se prijava neće razmatrati.

 

Pravo učestvovanja u Javnom pozivu Ministarstva  nemaju ni aplikanti – primaoci državne pomoći  male  vrijednosti – de minimis, kojima su dodijeljena bespovratna  poticajna sredstva iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u tri uzastopne fiskalne godine, u iznosu preko 200.000 €.

 

IV  SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČESTVOVANJE U JAVNOM POZIVU

      

Prijava na Javni poziv mora biti urađena sadržajno i redoslijedom, prema elementima koji se zahtijevaju, ovisno o pojedinom programu (LOT- u).

 

Da bi komisija za odabir korisnika sredstava uzela u razmatranje njegovu prijavu, aplikant (podnosioc zahtjeva) mora kumulativno ispunjavati slijedeće osnovne uslove:

 

 1. zahtjev za uključivanje u Program

 

Pod  ovim  se  podrazumijeva  uredno popunjen  obrazac – zahtjev za uključivanje u Program, u kojem mora biti sažetak projektnog prijedloga, te navedeni osnovni podaci koji se traže o aplikantu (naziv podnosioca zahtjeva, adresa sjedišta, općina/grad, kanton, zakonski zastupnik, kontakt osoba, pravni status, vlasništvo, vrsta i šifra djelatnosti, identifikacioni broj (broj poreznog obveznika), transakcijski broj / naziv banke, broj zaposlenih na neodređeno vrijeme i  iznos bespovratnih sredstava koja se traže, za realizaciju određene mjere iz tačke II ove Odluke). Zahtjev za uključivanje u Program mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe.

Obrazac zahtjeva za uključivanje u Program se preuzima sa web stranice Ministarstva (www.privredahnk.gov.ba).

 

 1. opći prilozi

 

Pod općim prilozima se podrazumijeva dokumentacija koja se zahtijeva od svakog aplikanta, bez obzira na kategoriju kojoj pripada, kojom se nesumnjivo dokazuje da je on kompetentan, pouzdan i da redovno ispunjava svoje zakonske obaveze (dokumenti o izmirenju obaveza poreza i doprinosa, izdani od nadležnih institucija), te da će poticajna sredstva upotrijebiti namjenski (u skladu sa ovom Odlukom).

 

 1. posebni prilozi

 

Posebni prilozi se zahtijevaju od aplikanta, ovisno o uslovima, utvrđenim za svaku pojedinu mjeru iz tačke II ove Odluke.

 

Lista općih priloga koji se zahtijevaju:

 

 1. Rješenje o upisu subjekta u sudski registar, sa svim prilozima i promjenama / Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog organa / Rješenje o upisu u registar udruženja i fondacija kod nadležnog ministarstva;
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji;
 3. Uvjerenje o registraciji poreza na dodanu vrijednost – PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost);
 4. Uvjerenje o izmirenju direktnih poreza (doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje), izdano od Porezne uprave Federacije BiH, za sve zaposlene, sa podacima o broju prijavljenih stalno zaposlenih osoba;
 5. Uvjerenje / potvrda o redovnom izmirenju indirektnih poreza, izdana od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starija od tri (3) mjeseca, računajući od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost);
 6. Uvjerenje od nadležnog suda da nije pokrenut stečaj / likvidacija privrednog subjekta, odnosno, uvjerenje nadležnog ministarstva da fondacija nije prestala djelovati, te da nije pokrenut postupak brisanja iz registra udruženja i fondacija;
 7. Uvjerenje o državljanstvu BiH;
 8. Izjava- I-1 (obrazac – preuzima se sa web stranice Ministarstva privrede HNK) o primljenoj državnoj pomoći male vrijednosti (de minimis), koja je aplikantu dodijeljena u tekućoj, ili prethodne dvije fiskalne godine, u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj: 99/13), potpisana od strane aplikanta i ovjerena od nadležnog organa uprave;
 9. Izjava o namjenskom utrošku sredstava poticaja – I-2;

 

Lista posebnih priloga koji se zahtijevaju:

 

 1. Broj podržanih start-up timova, u periodu 2016./2017. godine (dokaz: liste sa potpisima, fotografije i druga relevantna dokumentacija) – (za Mjeru broj 1.);
 2. Broj održanih start-up radionica, u periodu 2016./2017. godine (dokaz: liste sa potpisima, fotografije i druga relevantna dokumentacija) – (za Mjeru broj 1.);
 3. Izvještaj o finansijskom poslovanju – bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2016.- u i 2017.- u godinu – (za Mjere broj 2. i 3.);
 4. Potvrda / Uvjerenje od nadležne institucije, kojom se dokazuje da je subjekt male privrede imao najmanje 10 zaposlenih, u periodu 2016.-2017 godine – (za Mjeru broj 2.).
 5. Pozitivno poslovanje u 2 zadnje fiskalne godine (2016.-2017.); bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2015./2016./2017. – u godinu;  evidentiran  porast prihoda od minimalno 10 %, u 2 zadnje fiskalne godine (2016.-2017.);  evidentiran porast broja zaposlenih od minimalno 10 %, u 2 zadnje fiskalne godine (2016.-2017.) – (za Mjeru broj 2.);
 6. Potvrda / Uvjerenje od nadležne institucije, kojom se dokazuje da je subjekt male privrede konstantno imao najmanje 5 zaposlenih, u zadnje 2 fiskalne godine (2016.-2017.) – (za Mjeru broj 3.)

 

Opće napomene:

 

Aplikant je obavezan navesti sve osnovne podatke u zahtjevu za uključivanje u Program i

odgovara za istinitost  svojih  navoda,  a uz zahtjev je  dužan dostaviti,  istovremeno, i sve opće i posebne priloge.

 

Popis potrebne dokumentacije, u ovisnosti od programa (LOT-a) za koji se aplikant prijavljuje,  može se preuzeti sa web stranice Ministarstva – (www.privredahnk.gov.ba), (tenderska dokumentacija za svaki program pojedinačno).

 

Svi traženi dokumenti, koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv, moraju biti originali ili ovjerene kopije  (od strane nadležnog organa uprave ili notara), ne starije od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave ovog Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“. U protivnom, prijava će biti izuzeta iz dalje procedure razmatranja.

 

Nepotpune zahtjeve Komisija neće uzimati u razmatranje.

 

Ukoliko je subjekt male privrede (pravno ili fizičko lice)  registrovan u vremenu kraćem od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“, nije dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje uredno izmirenje obaveza (direktni porezi, PIO/MIO i zdravstveno osiguranje), (ovo se odnosi samo na LOT 4.).

 

 

V  KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVA I ODABIR KORISNIKA

 

Kriteriji za apliciranje, odnosno za ocjenu prispjelih prijava, utvrđeni su posebno za svaki program – LOT, u tački II ovog Javnog poziva.

Ministar privrede HNK (u daljem tekstu: Ministar) imenuje komisiju za odabir korisnika poticajnih sredstava.

Komisija ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede HNK 2016.-2020. godine i kriterijima raspodjele, utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva i ovim Javnim pozivom, izvrši rangiranje prijava koje udovoljavaju formalno-pravnim uslovima i Ministru dostavi prijedlog rang liste korisnika sredstava.

Konačni prijedlog Odluke o odabiru korisnika poticajnih sredstava utvrđuje Ministar, a Odluku donosi Vlada HNK.

Odluka o odabiru korisnika poticajnih sredstava objavljuje se u „Službenim novinama HNK“.

 

Ocjenjivanje prijava za programe / LOT-ove iz tačke II, koje udovoljavaju formalno-pravnim uslovima, navedenim u ovom Javnom pozivu, komisija vrši na osnovu sljedećih kriterija i pripadajućih bodova za iste:

 

LOT 1. – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE___________________________

 1. Stepen sufinansiranja 40 
 2. Broj podržanih start- up-ova/ start up timova u razvoju

njihove poslovne ideje, u periodu 2016./2017. godine                                                  30

 

 1. Broj održanih start- up radionica u periodu 2016./2017. godine 30

_________________________________________________________________________

Ukupno bodova:                                                                                                              100

LOT  2. – POTICAJ BRZORASTUĆIM SUBJEKTIMA MSP_____________________

 1. Procenat porasta ukupnog prihoda u 2017./2016. godini 15  
 2. Procenat porasta ukupnog prihoda u 2016./2015. godini                                             15
 3. Procenat porasta ukupne zaposlenosti u 2017./2016. godini                                        20
 4. Procenat porasta ukupne zaposlenosti u 2016./2015. godini                                        20
 5. Broj zaposlenih 30

________________________________________________________________________

Ukupno bodova:                                                                                                              100

LOT 3. – TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                  __________________________                  

 

 1. Broj zaposlenih 15
 2. Stepen sufinansiranja 35
 3. Vrsta djelatnosti (proizvodna,proizvodno-uslužna, uslužna) 10 
 4. Broj godina postojanja na tržištu 10
 5. Novo zapošljavanje (broj osoba koje će korisnik zaposliti) 30

________________________________________________________________________

Ukupno bodova:                                                                                                              100

LOT 4. – POTICAJ OBRTIMA, STARIM I TRADICIONALNIM_______________

               DJELATNOSTIMA        

 

 1. Broj zaposlenih 35
 2. Stepen sufinansiranja 35
 3. Vrsta djelatnosti (proizvodna,proizvodno-uslužna, uslužna) 15
 4. Ravnomjerna teritorijalna zastupljenost 15

________________________________________________________________________

Ukupno bodova:                                                                                                              100

Između aplikanata, koji udovoljavaju traženim formalno-pravnim uslovima, utvrđenim za pojedinačne  programe / LOT-ove, prednost će imati oni aplikanti kojima, do sada, nisu dodijeljena poticajna sredstva od ovog Ministarstva.

 

U slučaju da se, uslijed ograničenosti sredstava, namijenjenih pojedinim programima, korisniku dodijeli manji iznos od onog koji je naveden u prijavi i njegovom projektu, ugovorom, kojeg će Ministarstvo zaključiti sa korisnikom, biće precizirano koji će dio projekta biti realizovan dodijeljenim sredstvima, odnosno, tačno će biti utvrđena njihova namjena (radi podnošenja valjanog izvještaja o utrošku sredstava).

U slučaju da Komisija prihvati više projektnih prijedloga istog aplikanta, biće mu dozvoljeno da se izjasni za koji će se od prihvaćenih projekata opredijeliti,  obzirom da Ministarstvo može poticati samo jedan projekat istog aplikanta.

 

 

VI   NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Prijave (zahtjevi)  za dodjelu poticajnih sredstava podnose se Ministarstvu privrede HNK, na aplikacijskom obrascu, koji se može preuzeti elektronskim putem, sa web stranice Ministarstva – (www.privredahnk.gov.ba) i isti se popunjava elektronski.

 

Prijave, sa potrebnim prilozima, dostavljaju se lično, na protokol, u vremenu od 11-14 sati, ili šalju preporučenom poštom, u zapečaćenim kovertama, na adresu:

 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Ministarstvo privrede

Husnije Repca bb, 88104 Mostar

sa naznakom:

 

„NE OTVARATI“

 

Prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika bespovratnih sredstava Ministarstva privrede HNK, za LOT, broj: ___, ____________________________________________

                                                                        (upisati puni naziv LOT-a)

 

Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv / ime, adresa i kontakt telefon aplikanta, te se ovjeri pečatom aplikanta.

 

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana, računajući od dana objave ovog Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“.

 

Prijave, zaprimljene nakon isteka roka, neće biti uzete u razmatranje.

 

Prispjelu dokumentaciju Ministarstvo nije dužno vratiti aplikantima.

 

VII  TROŠKOVI PRIJAVE

 

U postupku po ovom Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve troškove aplikanata, te zadržava pravo da pojedini projektni prijedlog prihvati u cijelosti, djelomično, ili ga odbije, da poništi Javni poziv, ili odbaci sve projektne prijedloge, u bilo koje vrijeme, prije zaključenja ugovora.

 

Ministarstvo ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su poduzeli, radi apliciranja na određeni program (LOT).

 

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Sa aplikantom čija  prijava / projektni prijedlog bude prihvaćen, Ministarstvo zaključuje Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava.

 

Ugovor se zaključuje na rok od 6 (šest) mjeseci i obavezno sadrži visinu, namjenu i rok implementacije sredstava, međusobna prava i obaveze ugovornih strana, način izvještavanja o utrošku sredstava, nadzor nad utroškom sredstava, obzirom na svrhu za koju su namijenjena, način raskida ugovora, te sankcije za slučaj nepoštivanja ugovora.

 

Rok za implementaciju poticajnih sredstava je najduže do 6 (šest) mjeseci, računajući od  dana uplate novčanih sredstava na račun korisnika.

 

Aplikant, čija se prijava odbaci ili odbije, može uložiti prigovor Ministarstvu, u roku od 7 (sedam) dana, od dana objave rezultata Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

 

Sve dopunske informacije, vezane za ovaj Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u vremenu od 11-14 sati.

Svu dokumentaciju možete preuzeti sa ovoga linka

ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV TRAJE DO 03.10.2018. 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ministarstvo privrede

 

 

Broj: 07-03-30-71-89/18

Mostar, 16.08.2018. godine

 

M i n i s t a r

 

Željko Laketić, s.r.