Obrtnička komora HNK/Ž

Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona je samostalna, nevladina, javno-pravna, stručno-poslovna organizacija obrtnika koja u skladu sa Zakonu o obrtu  obavljaju obrt. Obrtničke komore kantona osnivaju se u cilju zastupanja interesa svih obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području jednog kantona.  Obrtnička komora kantona je pravno lice. Ona postaje pravno nadležna usvajanjem Statuta obrtničke komore kantona i registracijom kod nadležnog suda.
Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području kantona danom upisa u Obrtni registar postaju članovi obrtničke komore kantona. Članom obrtničke komore kantona mogu postati trgovačka i privredna društva i druga pravna lica, osnovana po drugim zakonima. Komora u skladu  sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona zastupa i štiti interese obrtnika i predstavlja obrtnike pred kantonalnim i općinskim organima vlasti, kantonalnim i općinskim  tijelima uprave,kao i drugim organima u zemlji i inostranstvu. Komora ima svojstvo pravne osobe, s pravima, obvezama i odgovornosti utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Unutrašnja organizacija

Obrtnička komora kantona je pravno lice. Ona postaje pravno nadležna usvajanjem Statuta obrtničke komore kantona i registracijom kod nadležnog suda.

Program rada

Obrtnička komora podupire interese članova obrtničke komore kantona i brine se o pravednom izjednačavanju njihovih interesa i interesa njihovih udruženja.

Projekti

Obrtnici i lica koja su članovi obrtničke komore kantona imaju pristup svim projektima koje komora podržava. Na taj način naši članovi postaju dijelom tih projekata.

Komora u skladu sa Zakonom

1. unapređuje obrt i srodne djelatnosti;
2. podupire interese članova obrtničke komore kantona i brine se o pravednom izjednačavanju njihovih interesa i interesa njihovih udruženja;
3. zastupa interese svojih članova pred tijelima kantonalne vlasti i tijelima kantonalne državne uprave;
4. daje primjedbe i prijedloge tijelima kantonalne vlasti i tijelima kantonalne državne uprave pri donošenju propisa od interesa za svoje članove;
5. obavlja poslove iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva propisane ovim zakonom, komora obavlja sve potrebne radnje po pitanju obrazovanja i osposobljavanja za potrebe izvođenja praktičnog dijela obrazovanja, imenuje majstore u komisijama za polaganje majstorskog ispita, te  i druge komisije za obrazovanje obrtnika.
6. osniva Sud časti;
7. osniva Arbiražno vijeće;
8. vodi evidenciju članstva obrtničke komore kantona;
9. vodi evidenciju udruženja na svom području;
10. podstiče udruživanje u smislu čl. 64., 82. i 83.  Zakona o obrtu i koordinira, pomaže i prati provođenje osnovnih programskih zadataka u udruženjima;
11. podstiče, razvija i štiti dobre poslovne običaje, poslovni moral i zaštitu potrošača;
12. pruža pomoć svojim članovima prilikom osnivanja i obavljanja djelatnosti, za potrebe otvaranja obrta, budućih obrtnika u skladu sa Zakonom može vršiti usluge objedinjavana dokumentacije potrebne za vođenje obrta, izdavanje identifikacijskog, statističkog i poreznog broja obrtnika; kao i otvaranje transakcijskog računa kod poslovne banke;
13. izdaje potvrde o porijeklu proizvoda izrađenih u pogonima svojih članova i druge potvrde koje služe privrednom prometu, ako za te poslova nisu zadužene neke druge, zakonom propisane, ustanove;
14. obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i Statutom.