JAVNI POZIV SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA ZA 2020. GODINU

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima”, utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2020. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-1737/20, od 01.09.2020. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima”
utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa kriterijima raspodjele

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

LOT 1

Napomena:
Javni poziv je objavljen u „Službenim novinama HNK“, broj: 5/20, od 14.09.2020. godine, a rok za prijavu je 30 (trideset) dana, računajući od dana objave, zaključno do 14.10.2020. godine.

OBAVJEŠTENJE

ZBOG TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U HNK, NEOPHODNO JE SVE PRIJAVE NA JAVNI POZIV MINISTARSTVA ZA 2020. GODINU, KAO I IZVJEŠTAJE O PRAVDANJU UTROŠKA SREDSTAVA DODIJELJNEIH U 2019. GODINI, DOSTAVLJATI ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE.

TAKOĐER, SVE DOPUNSKE INFORMACIJE, U VEZI JAVNOG POZIVA ZA 2020. GODINU, MINISTARSRVO ĆE DAVATI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA BROJ: 036/551-069 U PERIODU OD 12-14 SATI, KAKO BI SE IZBJEGLI FIZIČKI DOLASCI POTENCIJALNIH APLIKANATA U MINISTARSTVO I BLIŽI KONTAKT SA SLUŽBENICIMA.