Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje

Obavještavamo vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva, odnosno Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini i Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini.

Predmet Javnog poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti  osoba sa invaliditetom u 2024. godini je izbor programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom (LOT I, LOT IV, LOT V) koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za finansiranje/sufinansiranje programa u 2024. godini.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 3.950.000,00 KM, raspoređenih na tri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

a) Lot I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojećeg nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama – 2.000.000,00 KM;
b) Lot IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 1.800.000,00 KM;
c) Lot V: Za finansiranje/sufinasiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom – 150.000,00 KM.

Poziv za ovaj javni poziv i ostale informacije možete pogledati na linku.

Predmet Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osnovni iznos novčanog stimulansa kod zapošljavanja koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 12.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 21.600,00 KM, u zavisnosti od procenta invaliditeta i perioda zapošljavanja.

Osnovni iznos novčanog stimulansa kod samozapošljavanja koji se dodjeljuje osobi s invaliditetom je 15.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti je 18.000,00 KM, u zavisnosti od procenta invalidnosti.

Poziv za ovaj javni poziv i ostale informacije možete pogledati na linku.